TQM เข้าซื้อหุ้น TQR สัดส่วน 44.35% จาก”กลุ่มพรรณนิภา”ราคาหุ้นละ 5.10 บาท มูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท เตรียมทำเทนเดอร์หุ้นที่เหลือในวงเงิน 651 ล้านบาท

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.ที คิว อาร์ (TQR ) รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 44.35% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาทซึ่งเทียบเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ TQR คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็นประมาณ 44.43% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่า 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณ 55.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

 

กล่าวคือ เท่ากับราคาที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ในครั้งนี้ที่ราคาหุ้นละ 5.10 บาท ภายในวงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ได้ภายไตรมาสที่ 2/65 ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR เสร็จสิ้น

คลิกอ่านฉบับเต็ม : ที่นี่

การซื้อหุ้นสามัญของ TQR เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจการประกันต่อซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัทฯ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการนำเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร

 

นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุุ้นประจำปี2565 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่10 อันดับแรก ของ TQM ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564 ประกอบด้วย

 

1.บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 153,446,400 หุ้น สัดส่วน 51.15%
2.STATE STREET EUROPE LIMITED ถือหุ้น 16,266,28 หุ้น สัดส่วน 65.42%
3.นาย อัญชลิน พรรณนิภา ถือหุ้น 11,195,000 หุ้น สัดส่วน 3.73%
4.บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 9,750,000 หุ้น สัดส่วน 3.25%
5.นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ถือหุ้น 9,248,200 หุ้น สัดส่วน 3.08%
6.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 8,923,600 หุ้น สัดส่วน 2.97%
7.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 7,677,900 หุ้น สัดส่วน 2.56%
8.THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือหุ้น 6,877,060 หุ้น สัดส่วน 2.29%
9.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 5,282,596 หุ้น สัดส่วน 1.76 %
10.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือหุ้น 5,200,600 หุ้น สัดส่วน 1.73%

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market/